Гевгелија Инфо – Амфакситида

А М Ф А К С И Т И Д А

Информатор!
Обележјата на на еден регион се збир вредности, карактеристики и обележја создадени од природата, а без учество и влијание на човекот. Во нив спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, рељефните карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки, хидрографски и климатски карактеристики, како и обележјата на флората и фауната. Проучувањето на сите природни обележја и класификација и валоризација на определените вредности и погодности и нивното конфронтирање или синтеза на вредностите создадени од човекот, претставува основа за организација, односно разместување на човековите активности и дејствија на најрационален начин.
Во делот на анализата за погодностите на природната средина се врши валоризација на потенцијалите на природните ресурси, што воедно е и појдовна основа за планирање на локалниот економски развој. При тоа компонентите на природната средина се третираат како извори на природното богатство на определен простор чија експлоатација зависи од нивото на развој на производните сили, од потребите на човекот и степенот на свесни и плански акции. Валоризацијта на погодностите на природната средина претставува појдовна основа за планирано и рационално користење на природните потенцијали за потребите на развојот на стопанството и за обезбедување на хумани услови за живеење, и тоа не само од аспект на нивното искористување, туку и врз активно делување врз природните фактори и модификација на дадените природни услови по пат на разни зафати. Тој процес во својата вкупност претставува основа за креирање на планот за искористување на природната средина како еден од мошне важните аспекти за стратешко планирање на локалниот економски развој.
ИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД
При тоа компонентите на природната средина се третираат како извори на природното богатство на определен простор чија експлоатација зависи од нивото на развој на производните сили, од потребите на човекот и степенот на свесни и плански акции. Валоризацијта на погодностите на природната средина претставува појдовна основа за планирано и рационално користење на природните потенцијали за потребите на развојот на стопанството и за обезбедување на хумани услови за живеење, и тоа не само од аспект на нивното искористување, туку и врз активно делување врз природните фактори и модификација на дадените природни услови по пат на разни зафати. Тој процес во својата вкупност претставува основа за креирање на планот за искористување на природната средина како еден од мошне важните аспекти за стратешко планирање на локалниот економски развој.
ПАРИ – БАНКОМАТИ
Службена валута во Република Македонија е денар (1 МКД = 100 дени).
Странска валута може да се промени во банка, менувачница, поштенските уреди и во поголемиот дел од туристичките агенции, хотели и кампови.
Работно време во банките е од 08 до 18 часот од понеделник до петок и до 13 часот во сабота. Банкоматите се исто така сеприсутни.
Кредитни картици
Скоро во сите хотели, ресторанти и трговски објекти се примаат кредитни картици (AMEX, Diners, EC/MC, Visa)
Банкомати – нови локации
супермаркет ул. М.Тито бр.300
или пронајдете банкомат со помош на АТМ Локатор
Visa Global ATM Locator
MasterCard Global ATM Locator
 
Наскоро!

You may also like...

За што не објавуваат медиумите, тоа не се ни случило.
Translate »