Tagged: вовед во рекламирање

submit backlinks

Вовед во Рекламирање

ДЕФИНИЦИЈА ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ Маркетингот дистрибуција на стока од произведувачот до крајниот корисник. Тој ги опфака сите фази, од стварање на производот до постпродажните активности. Една од тие карики е рекламирање(огласување, advertising). По дефиниција организацијата...
Translate »