Tagged: Info

amfaksitida gevgelija

Гевгелија Инфо – Амфакситида

А М Ф А К С И Т И Д А Информатор! Обележјата на на еден регион се збир вредности, карактеристики и обележја создадени од природата, а без учество и влијание на човекот. Во...
Translate »